Freelance designer ต้องการคนวาดภาพประกอบหนังสือ ด่วน!!!

ต้องการคนวาดภาพประกอบหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ จ่ายราคาต่อบท บทละประมาณ 500-800 บาท บทนึง 2 รูปใหญ่ และรูปเล็กๆ อีก 5 รูป เป็นงานระยะยาวเพราะมีหลายเล่ม สามารถส่งงานได้ท…

อ่านต่อ...