งานฟรีแลนซ์ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทใด ๆ