Design & Draft Architect, Structure, MEP 2D & 3D Visualization

meD Studio บริการออกแบบและเขียนแบบโดยทีมงานมืออาชีพ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยใช้ระบบ BIM (Building Information Modeling) คือ ระบบออกแบบโดยสร้างภาพและบรรยากาศเสมือนจริง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้สึกและ Life Style ในการอยู่อาศัยของลูกค้า ผ่านการออกแบบโดยความคิดของลูกค้าและผู้ออกแบบให้สอดคล้องเพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยตามความต้องการและจัดสรรตัวบ้านได้อย่างลงตัว
meD Studio เขียนแบบเพื่อการก่อสร้างโดยกลั่นกรองจากเทคนิคเพื่อช่วยให้ประหยัดงบประมาณและสร้างแบบจากประสบการณ์ในการก่อสร้างจริงให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นช่วยให้ช่างรับเหมาก่อสร้างเข้าใจแบบและลดปัญหาความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด