ทำเว็บไซต์ (CMS)

ลักษณะเว็บไซต์
– เว็บของสำนัก (หน่วยงานราชการ)
– ใช้ระบบ CMS

ระยะเวลา
– ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 2-3 เดือน นับจากวันเริ่มดำเนินการ

งบประมาณ
– ไม่เกิน 20,000 บาท

***สามารถสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ [email protected]