รับสมัคร Android Java, iOs Programming

-มีสามารถเขียนภาษา JAVA, MySQL, MySQL lite ,xml
-มีสามารถเขียน Application บน Android หรือ iOs ได้
-มีความเข้าใจในการเขียน OOP