รับงาน Web Application by asp, php

รับงานจัดทำระบบ Web Application ด้วยภาษา ASP , PHP , Database SQL Server, MySql